Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

02/10/2012

Cơ cấu tổ chức

 

a. Tổ chức (cấp Phòng) nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học:

 

1. Phòng nghiên cứu Kinh tế

2. Phòng nghiên cứu Chính trị

3. Phòng nghiên cứu Văn hóa và Xã hội

4. Phòng nghiên cứu Quan hệ Quốc tế

5. Trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ và Canada

6. Trung tâm nghiên cứu Mỹ Latinh

7. Trung tâm tư vấn Khoa học và Đào tạo

 

b. Tổ chức (cấp Phòng) chức năng, nghiệp vụ

 

1. Phòng Thông tin tư liệu - Thư viện

2. Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác

3. Phòng Hành chính – Tổ chức

 

Các Phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các nhân viên. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sau khi đã có sự thoả thuận với Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Tạp chí

 

Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ; là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến Hoa Kỳ và Châu Mỹ. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về Báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Tổng biên tập Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

 

Giúp việc Tổng biên tập có Phó Tổng biên tập.

 

Tạp chí có Phòng Biên tập - Trị sự.

 

Hội đồng khoa học

 

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ có Hội đồng khoa học chức năng tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ quyết định, sau khi đã có thỏa thuận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

 

Lãnh đạo Viện

 

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

 

Viện trưởng, các Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Viện trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ. Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ có trách nhiệm xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.