Giới thiệu thư viện Viện Nghiên cứu châu Mỹ

11/08/2013

1. Chức năng.

 

Thư viện Viện nghiên cứu Châu Mỹ có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Viện thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.

 

2. Nhiệm vụ.

 

Thư viện Viện Nghiên cứu Châu Mỹ có những nhiệm vụ sau:

 

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện theo hướng hiện đại;

 

- Tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Viện;

 

- Bổ sung và phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Viện;

 

- Thu nhận các tài liệu do Viện xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu...;

 

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp;

 

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện;

 

- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin.

 

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... cho cán bộ thư viện;

 

- Tổ chức quản lý cán bộ, tài sản và bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất và các tài sản khác của thư viện...

 

Dưới đây là một số ấn phẩm sách tiếng Việt tại Thư viện Viện nghiên cứu Châu Mỹ.

 

00001 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ Việt-Mỹ

Nick Turse ...

Kill Anything That Moves . - H. : Nxb Trẻ, 2013 . - 450 tr., cm

Ký hiệu kho : Vv 01451

Từ khoá : Quan hệ Việt-Mỹ, Quân sự, Chiến tranh

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao hồm những bài viết nói về sự thật về cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam như: Vụ thảm sát Triệu ái, Cỗ máy tàn xát, Hủy diệt...

 

 

00002 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Kinh tế

Đường Vinh Sường

Một số vấn đề về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam . - H. : Thống kê, 2013 . - 359 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01472

Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế thị trường, Phát triển kinh tế, Doanh nghiệp, Xã hội chủ nghĩa, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách nêu lên một số vấn đề về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bao gồm 4 phần chính: Những vấn đề kinh tế vĩ mô; Nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Doanh nghiệp nhà nước; Nguồn nhân lực

 

 

00003 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Chính trị

Nguyễn Hoàng Giáp ...

Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay . - Lần 2 . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 303 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01449

Từ khoá : Chính trị, Chính trị quốc tế, Quan hệ chính trị

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay như: Một số vấn đề lý luận chung về chính trị quốc tế; Một số quan hệ chính trị quốc tế đương đại; vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay; quan điểm, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam về những vấn đề chính trị quốc tế

 

 

00004 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Kinh tế; Chính trị

Nguyễn Xuân Thắng ...

Kinh tế, chính trị Đông Bắc á giai đoạn 2001-2020 . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 350 tr., cm

Ký hiệu kho : Vv 01470

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, 2001-2020, Đông Bắc á

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao gồm 3 chương là Kinh tế, chính trị của khu vực Đông Bắc á thập niên 2001-2010; Dự báo những chuyển dịch kinh tế và chính trị của khu vực Đông Bắc á thập niên 2011-2020; Tác động đối với Việt Nam và một số gợi ý chính sách

 

 

00005 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Chính trị

Đỗ Tiến Sâm

Chính trị Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam . - H. : Từ điển Bách Khoa, 2013 . - 231 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01469

Từ khoá : Chính trị, Chính trị Trung Quốc, Phát triển chính trị, Chính sách chính trị, Trung Quốc

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách nêu lên thực trạng phát triển chính trị Trung Quốc giai đoạn 2001-2010; Mối quan hệ giữa sự phát triển chính trị với sự trỗi dậy của Trung Quốc; Giải quyết vấn đề kiên trì chế độ xã hội chủ nghĩa; Chiều hướng phát triển chính trị và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

 

 

00006 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quân sự

Đỗ Minh Cao

Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc vầ những vấn đề đặt ra cho Việt Nam . - H. : Từ điển bách khoa, 2013 . - 254 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01468

Từ khoá : Quân sự, Sức mạnh quân sự, Chính sách quân sự, Trung Quốc

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương như sau: Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc mười năm đầu thế kỷ XXI; Định hướng và giải pháp quân sự Trung Quốc đến năm 2020-khả năng trỗi dậy quân sự của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

 

 

00007 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Nguyễn Thị Thu Phương

Sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam . - H. : Từ điển bách khoa, 2013 . - 243 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01467

Từ khoá : Chính trị, Ngoại giao, Sức mạnh mềm, Chính sách đối ngoại, Trung Quốc, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách để cập sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Nêu lên sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI; Định hướng phát triển sức mạnh mềm của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020; Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình ứng xử với sức mạnh mềm của Trung Quốc

 

 

00008 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Lê Văn Mỹ

Ngoại giao Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam . - H. : Từ điển bách khoa, 2013 . - 250 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01466

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Ngoại giao, Chính sách đối ngoại, Trung Quốc, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày về ngoại giao Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Nhìn lại ngoại giao Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI; Đánh giá, dự báo của các học giả Trung Quốc, học giả thế giới về ngoại giao với sự trỗi dậy của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI; Những điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc giao đoạn 2011-2020 và những tác động đối với Việt Nam

 

 

00009 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Tài liệu tra cứu

Trần Nam Tiến

Trường Sa, Hoàng Sa: Hỏi và đáp . - H. : Nxb Trẻ, 2013 . - 358 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01450

Từ khoá : Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách đề cập đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Cuốn sách nhằm trả lời những thắc mắc xuanh quanh vấn đề này. Giới thiệu vị trí địa lý, những lợi ích cốt lõi, quá trình hình thành và phát triển qua các thời kỳ của Việt Nam

 

 

00010 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Chính trị

Đỗ Minh Hùng

Tìm hiểu nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ . - H. : Tổng hợp T.p HCM, 2013 . - 367 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01448

Từ khoá : Chính trị, Hiến pháp, Tổng thống Mỹ, Mỹ

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách tìm hiểu nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ. Theo quy định của Hiến pháp nước này nhằm đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, tại buổi lễ nhậm chức, tân Tổng thống phải đặt tay lên cuốn kinh thánh và đọc lời tuyên thệ trước công chúng

 

 

00011 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Môi trường

Trần Thị Nhung

Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc á về những biến đổi xã hội . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 231 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01447

Từ khoá : Môi trường, Biến đổi khí hậu, Chính sách xã hội, Đông Bắc á

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày những đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc á về những biến đổi khí hậu.

 

 

00012 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Kinh tế

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội

Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 415 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01446

Từ khoá : Kinh tế, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước, Kinh tế thị trường

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần như sau: Nhận thức về doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Thực trạng và vấn đề đặt ra trong việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước hiện nay; Quan điểm chủ trương của đảng và nhà nước trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

 

 

00013 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Nguyễn Xuân Thắng ...

Chiến lược, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 2011-2020 . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 323 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01445

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Ngoại giao, An ninh, Môi trường, Biến đổi khí hậu, Chính sách đối ngoại, Chiến lược kinh tế, Đông Bắc á

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách nêu lên một số vấn đề nổi bật của khu vực Đông Bắc á giai đoạn 2011-2020; Chiến lược và chính sách quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc á; Nhận định, đánh giá và kiến nghị chính sách

 

 

00014 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Lịch sử

Nguyễn Việt Long

Hoàng Sa-Trường Sa các sự kiện, tư liệu lịch sử-pháp lý chính thế kỷ XV-2000 . - H. : Nxb Trẻ, 2013 . - 245 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01442

Từ khoá : Hoàng Sa, Trường Sa, Lịch sử, Thế kỷ XV-2000, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách giới thiệu các sự kiện, tư liệu lịch sử pháp lý chính chia làm 2 giai đoạn như sau: Trước thế kỷ XV đến hết thế kỷ XIX; Từ thế kỷ XX đến năm 2000

 

 

00015 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Kinh tế

Nguyễn Văn Hà

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 227 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01464

Từ khoá : Kinh tế, Cộng đồng kinh tế, ASEAN, Hội nhập kinh tế, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Khái quát mô hình AEC vào năm 2015; Lộ trình, kế hoạch hành động, cơ chế vận hành của AEC; Kết quả thực hiện bước đầu, tính khả thi và những vấn đề cơ bản nhằm hiện thực hóa AEC; Tác động của AEC đến sự phát triển và hội nhập kinh tế của Việt Nam và gợi ý các giải pháp chính sách cho Việt Nam

 

 

00016 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Thông điệp Shangri-La . - H. : Thế giới, 2013 . - 189 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01443

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Ngoại giao, Đối thoại, Shangri-La, An ninh

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày về đối thoại Shangri-La không chỉ là diễn đàn an ninh liên chính phủ hàng năm do Viện nghiên cứu chiến lược Quốc tế tổ chức. Trong sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận lời tham dự và phát biểu đề dẫn diễn đàn an ninh quan trọng này

 

 

00017 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Vũ Thùy Dương

Quan hệ "hai bờ, bốn bên" trong quá trình trỗi dậy của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam . - H. : Từ điển bách khoa, 2013 . - 270 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01465

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Kinh tế, An ninh, Chính sách ngoại giao, Trung Quốc, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Thực trạng quan hệ "hai bờ, bốn bên" trong thập niên đầu thế kỷ XXI; Định hướng phát triển quan hệ "hai bờ, bốn bên" trong thập niên tới (2001-2020); Đánh giá quan hệ "hai bờ, bốn bên" trong sự trỗi dậy của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

 

 

00018 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Bộ Công Thương

Khai thác tiềm năng thị trường các nước Mỹ Latinh . - H. : Nxb Công Thương, 2013 . - 279 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01463

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Kinh tế, Thị trường, Quan hệ Mỹ Latinh-Việt Nam, Quan hệ hợp tác, Thương mại, Mỹ Latinh

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương nêu lên: kinh tế Mỹ Latinh những năm gần đây; các tổ chức và cơ chế hội nhập chính tại khu vực Mỹ Latinh; thương mại giữa Việt Nam và Mỹ Latinh; cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ Latinh; Giới thiệu thông tin cơ bản 33 nước Mỹ Latinh và các địa chỉ hữu ích

 

 

00019 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Chính trị

Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trung Quốc đối mặt với những điểm nóng lý luận . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 435 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01461

Từ khoá : Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Chủ nghĩa xã hội, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách giới thiệu những ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa; hệ thống lý luận; hoạt động của Đảng; khủng hoảng tài chính toàn cầu; tăng trưởng kinh tế; chuyển đổi quyền kinh doanh khoán ruộng đất; chủ nghĩa xã hội dân chủ; phát huy hệ thống giá trị hạt nhân xã hội chủ nghĩa; sức mạnh mềm

 

 

00020 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Khoa học kỹ thuật-công nghệ

Nguyễn Chiến Thắng

Phát triển thị trường khoa học công nghệ Việt Nam hướng tới 2020 . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 239 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01460

Từ khoá : Khoa học công nghệ, Thị trường, Phát triển thị trường, 2020, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày cơ sở lý luận thực tiễn về thị trường khoa học công nghệ; thực trạng phát triển thị trường khoa học công nghệ; các giải pháp phát triển thị trường khoa học công nghệ

 

 

00021 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Hoàng Minh Lợi

Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc á về sự gia tăng quyền lực mềm . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 227 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01459

Từ khoá : Chính trị, Quyền lực, Quyền lực mềm, Chính sách ngoại giao, Đông Bắc á

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách nêu lên quyền lực mềm và những vấn đề nổi bật hiện nay; đối sách của một số quốc gia và vùng lãng thổ ở Đông Bắc á về sự tăng quyền lực mềm; đặc điểm chủ yếu của quyền lực mềm ở Đông Bắc á, gợi ý đối với Việt Nam

 

 

00022 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Nguyễn Đức Minh ...

Ngoại giao Nhật Bản . - H. : Nxb Tri thức, 2013 . - 270 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01458

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Ngoại giao, Chính sách đối ngoại, Nhật Bản

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày những khởi nguồn của nền ngoại giao Nhật Bản cận đại; sự ra đời của đế quốc Nhật Bản; con đường dẫn đến quốc gia Đại lục; ngoại giao Nhật Bản trong thời kỳ chuyển đổi; tìm kiếm trật tự mới; tư tưởng của cuộc chiến tranh Trung-Nhật; con đường dẫn đến chiến tranh Thái Bình Dương; từ chiến tranh Nhật-Mỹ đến hiệp ước đảm bảo an ninh Nhật-Mỹ

 

 

00023 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Henry A. Kissinger ...

Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới . - H. : Nxb Thế giới, 2013 . - 263 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01457

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Kinh tế, Chính trị, Xã hội, An ninh, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thế giới

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách gồm 10 chương nói về tương lai của Trung Quốc, Hoa Kỳ, ấn Độ; tương lai quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ, chủ nghĩa hồi giáo cực đoan; tăng trưởng kinh tế quốc gia, địa chính trị và toàn cầu hóa; tương lai nền dân chủ; Lý Quang Diệu tư duy như thế nào và kết luận

 

 

00024 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

 ...

Thông tấn xã Việt Nam

Những chủ thể hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc: Họ là ai? . - H. : Thông tấn xã Việt Nam, 2013 . - 316 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01456

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Ngoại giao, Chiến lược đối ngoại, Chính sách đối ngoại, Trung Quốc

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Những chủ thể tham gia hình thành và điều khiển chính sách đối ngoại của Trung Quốc; Những trường phái tư duy đối ngoại chủ lưu ở Trung Quốc hiện nay; thủ tìm một chiến lược đối ngoại cho nước Trung Hoa đương đại

 

 

00025 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Nguyễn Quang Thuấn

Lăm năm Việt Nam gia nhập WTO . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 279 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01455

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Quan hệ Việt Nam-WTO, Kinh tế, Chính sách ngoại giao, WTO, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách nêu lên bối cảnh quốc tế và trong nước sau khi Việt Nam gia nhập WTO; Quá trình thực thi cam kết gia nhập WTO của Việt Nam; Những cải cách và điều chỉnh thể chế để thực thi hội nhập WTO; đánh giá tổng thể và kiến nghị chính sách

 

 

00026 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Kinh tế; Chính trị

Nguyễn Bình Giang

Kinh tế và chính trị thế giới: Báo cáo thường niên 2012 . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . - 195 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01454

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Năm 2012, Thế giới

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày tổng quan tình hình kinh tế thế giới năm 2012; tổng quan tình hình chính trị quốc tế năm 2012; những vấn đề kinh tế nổi bật; những vấn đề chính trị nổi bật; và triển vọng năm 2013

 

 

00027 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Con người

Dana Sachs ...

Những mảnh đời được ban tặng: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam phóng sự năm 1975 . - H. : Nxb Trẻ, 2013 . - 396 tr., 21cm

Ký hiệu kho : Vv 01452

Từ khoá : Con người, Trẻ em, Chiến tranh, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao gồm 16 chương viết về những mảnh đời là những đứa trẻ bị thất lạc trong chiến tranh, những mảnh đời éo le còn lại sau chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam của Mỹ năm 1975

 

 

00028 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Nguyễn Trường

Quan hệ quốc tế trong kỷ nguyên á châu-Thái Bình Dương . - H. : Nxb Tri thức, 2013 . - 671 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00660

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Quan hệ Mỹ với các nước, Thế kỷ XXI, Mỹ

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách giới thiệu các vấn đề về Hoa Kỳ; thế giới bên ngoài Hoa Kỳ và vài vấn đề nổi trội vào đầu thế kỷ XXI

 

 

00029 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quân sự

Stein Tonnesson

Việt Nam năm 1946 chiến tranh bắt đầu như thế nào? . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 587 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00659

Từ khoá : Quân sự, Chiến tranh, Quan hệ Việt-Pháp, Năm 1946, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách nhằm cung cấp thêm những tư liệu về cuộc thương thuyết Việt-Pháp với bản Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 và quá trình diễn ra sự kiện ngày Toàn quốc kháng chiến 29/12/1946.

 

 

00030 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Nguyễn Duy Dũng

Việt Nam-Lào-Campuchia hợp tác hữu nghị và phát triển . - H. : Thông tin và truyền thông, 2013 . - 410 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00661

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Quan hệ hợp tác, Tam giác phát triển, Việt Nam-Lào-Campuchua, Việt Nam, Lào, Campuchia

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách nêu lên sơ sở xây dựng tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia; thực trạng phát triển trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia; những thành tựu nổi bật trong hợp tác phát triển khu vực; định hướng và giải pháp phát triển tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia

 

 

00031 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Địa lý

Nguyễn Bá Diến ...

Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế . - H. : Thông tin và truyền thông, 2013 . - 515 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00663

Từ khoá : Vị trí địa lý, Thềm lục địa, Luật pháp quốc tế, Biển Đông, Việt Nam

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày các vấn đề về quy chế pháp lý quốc tế về thềm lục địa; xác định ranh giới thềm lục địa theo luật pháp quốc tế; phân định thềm lục địa giữa các quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau; vai trò của đảo trong việc xác định ranh giới thềm lục địa; xác định ranh giới thềm lục địa các quốc gia trong khu vực biển Đông; vấn đề hoạch định ranh giới thềm lục địaViệt Nam

 

 

00032 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Nguyễn Bá Diến

Hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển trong pháp luật và thực tiễn quốc tế . - H. : Thông tin và truyền thông, 2013 . - 495 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00665

Từ khoá : Quan hệ quốc tế, Quan hệ hợp tác, Biển Đông, Luật pháp

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày tổng quan về hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển; hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển trong thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế; vấn đề hợp tác cùng phát triển ở biển Đông-các khuyến nghị và giải pháp

 

 

00033 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Fidel Castro Ruz ...

Từ Sierra Maestra đến Santiago de Cuba: Cuộc phản công có ý nghĩa chiến lược . - H. : Nxb Trẻ, 2013 . - 306 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00678

Từ khoá : Quân sự, Quan hệ Việt Nam-Cuba, Quan hệ quốc tế, Chiến tranh, Việt Nam, Cuba

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách là minh chứng của mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, giữa hai dân tộc, hai Đảng và hai chính phủ. Nêu lên sự khăng khít như hai dân tộc anh em; sự lựa chọn đúng đắn: đấu tranh vũ trang

 

 

00034 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề:

Vũ Quang Hiển ...

Tuyên ngôn độc lập những khát vọng về quyền dân tộc và quyền con người . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013 . - 139 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00658

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách nêu lên nhứng bản tuyên ngôn

 

 

00035 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Địa lý; Nhà nước-Pháp luật

Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2013 . - 427 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00662

Từ khoá : Địa lý, Vị trí địa lý, Pháp luật, Công ước quốc tế, Luật biển, Liên Hợp Quốc, Năm 1982

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách nêu lên công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982. Phân biệt lãnh hải và vùng tiếp giáp; eo biển dùng cho hàng hải quốc tế; vùng đặc quyền kinh tế; thềm lục địa, biển cả; chế độ biển đảo; biển kín hay nửa kín; quyền của quốc gia không có biển đi ra và từ biển vào, và tự do quá cảnh bà vùng biển.

 

 

00036 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Địa lý

Nhiều tác giả

Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam . - H. : Nxb Trẻ, 2013 . - 357 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00676

Từ khoá : Địa lý, Lịch sử, Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, Đường lưỡi bò, Việt Nam, Trung Quốc

Tóm tắt : Cuốn sách trình bày những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Gồm 3 phần khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; Hoàng Sa, Trường Sa chưa hề được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc; đường lưỡi bò trên biển Đông của Trung Quốc-một yêu sách phi lý.

 

 

00037 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Dân tộc học

Vũ Quang Hiển ...

Tuyên ngôn độc lập những khát vọng về quyền dân tộc và quyền con người . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 139 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00658

Từ khoá : Dân tộc học, Tuyên ngôn độc lập, Quyền dân tộc, Quyền con người

Tóm tắt : Cuốn sách nêu lên những bản tuyên ngôn nổi tiếng trên thế giới; Những bản tuyên cáo về quyền độc lập của quốc gia Đại Việt; "Tuyên ngôn độc lập" nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trình bày những khát vọng về quyền dân tộc và quyền con người.

 

 

00038 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Dân tộc học; Địa lý

Nguyễn Việt Long

Lẽ phải luật pháp quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa . - H. : Nxb Trẻ, 2013 . - 255 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00670

Từ khoá : Địa lý, Dân tộc học, Chủ quyền, Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, Việt Nam, Trung Quốc

Tóm tắt : Trình bày tổng quan về biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Lập trường của Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề hai quần đảo qua các thời kỳ; luận thuyết của các nước khác về chủ quyền trên quần đảo Trường Sa; và viễn cảnh của một giải pháp.

 

 

00039 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế

Sở Thụ Long ...

Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 622 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00666

Từ khoá : Ngoại giao, Chiến lược ngoại giao, Chính sách ngoại giao, Trung Quốc

Tóm tắt : Cuốn sách trình bày cơ sở và căn cứ của nền ngoại giao Trung Quốc; Chiến lược ngoại giao; chiến lược và chính sách của Trung Quốc đối với các nước và khu vực; vấn đề ngoại giao đa phương và lập trường chính sách của Trung Quốc về các vấn đề quốc tế.

 

 

00040 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Tôn giáo

Các tôn giáo và tín ngưỡng ở Mỹ . - H. : Thời đại, 2013 . - 623 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00672

Từ khoá : Tôn giáo, Tín ngưỡng, Mỹ

Tóm tắt : Cuốn sách gồm 2 phần nêu lên tính đa nguyên của tôn giáo ở Mỹ và tính thống nhất của tôn giáo ở Hoa Kỳ

 

 

00041 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Thomas L. Friedman

Từng là bá chủ . - H. : Nxb Trẻ, 2013 . - 405 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00673

Từ khoá : Giáo dục, Toán học, Vật lý, Chính trị, Mỹ

Tóm tắt : Cuốn sách gồm 4 phần như sau: Phần I: Chẩn đoán; phần II: Thách thức về giáo dục; Phần III: cuộc chiến với toán học và vật lý; Phần IV: Thất bại chính trị; Phần V: Tái khám phá nước Mỹ

 

 

00042 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Edward Luce ...

Nghịch lý ấn Độ bất chấp thần thánh ấn Độ trỗi dậy . - H. : Tri thức, 2013 . - 362 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00674

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Pháp luật, ấn Độ

Tóm tắt : Cuốn sách nêu lên nền kinh tế, chính trị xã hội đang thay đổi của một đất nước mà tương lai của nó sẽ càng ngày càng tác động nhiều hơn tới phần thế giới còn lại. Nêu lên những nghịch lý ấn Độ bất chấp thần thánh ấn Độ trỗi dậy

 

 

00043 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Thống kê học

Tổng tục thống kê

Niên giám thống kê 2012 . - H. : Thống kê, 2013 . - 899 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00668

Từ khoá : Số liệu thống kê, Kinh tế, Xã hội

Tóm tắt : Cuốn sách bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế, xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.

 

 

00044 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Chính trị

 ...

Tổng thống Mỹ: Những bài diễn văn nổi tiếng . - H. : Thế giới, 2013 . - 447 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00675

Từ khoá : Chính trị, Tổng thống Mỹ, Diễn văn, Mỹ

Tóm tắt : Trình bày những bài diễn văn nhậm chức, diễn văn, từ nhiệm, tuyên bố hay thông điệp liên bang của tổng thống Mỹ từ khi lập quốc và giữ gìn; thế kỷ Mỹ; chiến tranh, xung đột và hòa bình; đế chế bị thách thức.

 

 

00045 / VNCCHAUMY / vie (VN)

Chủ đề: Địa lý

Nguyễn Đình Đầu

Việt Nam: Quốc hiệu và cương vực- Hoàng Sa-Trường Sa . - H. : Nxb Trẻ, 2013 . - 205 tr., 24cm

Ký hiệu kho : Vt 00669

Từ khoá : Địa lý, Dân tộc, Hoàng Sa, Trường Sa, Lịch sử, Việt Nam

Tóm tắt : Cuốn sách gồm hai phần chính nêu lên quốc hiệu và cương vực trong thời kỳ dựng nước và giữ nước, thời kỳ đấu tranh giành độc lập, giành độc lập tự chủ; phần 2 là biển Đông, Hoàng Sa-Trường Sa

Thư viện Viện Nghiên cứu Châu Mỹ