Cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt – Trung (14/11/2018)

Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Số trang: 223
Cuốn sách nêu lên quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra theo chiều sâu gắn với những cam kết từ phạm vi rộng tiến dần đến các cơ chế hợp tác tiểu vùng, khu vực và hợp tác biên giới đất liền. Những điều kiện phát triển mới đòi hỏi cơ chế hợp tác mới theo hướng tận dụng các lợi thế sẵn có vừa khai hác với lợi thế mới xuất hiện. Các lợi thế mới xuất hiện gắn với các khu vực và vai trò đang tăng lên đáng kể của Trung Quốc trong khu vực và toàn thế giới.

Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS – thành viên của ASEAN (12/09/2018)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Số trang: 205
Cuốn sách nghiên cứu mối quan hệ hợp tác nhất là lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam, với các nước GMS là thành viên của ASEAN (Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan - CLMT).

Sự hình thành cục diện chính trị - an ninh mới tại khu vực Đông - Bắc Phi và tác động (11/07/2018)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Số trang: 311
Cuốn sách trình bày một số khái niệm về cục diện, cục diện khu vực; trật tự, trật tự khu vực; cán cân quyền lực, cân bằng quyền lực; an ninh; cục diện chính trị - an ninh khu vực. Nêu lên cục diện chính trị - an ninh khu vực Trung Đông - Bắc Phi thời kỳ trước biến động mùa xuân Arab ở mức độ quốc gia, ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Cộng đồng Asean sau năm 2015 và sự tham gia của Việt Nam (15/05/2018)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Số trang: 215
Cộng đồng Asean sau năm 2015 và sự tham gia của Việt Nam nhằm mục tiêu nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống những nội dung, ba cộng đồng trụ cột đã thực hiện vào năm 2015, những nội dung được triển khai trong 10 năm tiếp theo đồng thời nêu lên những cơ hội thách thức và các giải pháp trong quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam.

Kinh tế Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính và triển vọng phát triển (15/03/2018)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Số trang: 367
Năm 2008, kinh tế Mỹ đã rơi vào một cuộc chấn động mạnh. Sự sụp đổ của thị trường bất động sản đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính đã dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế.