Nước Mỹ nhưng năm đầu thế kỷ XXI

20/08/2013
Ấn phẩm gồm 4 phần: Phần I, Những vấn đề chung Phần II, Những vấn đề kinh tế Phần III, Những vấn đề chính trị-xã hội Phần IV, Chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2002
Kích thước:
Số trang: 1

Phần I, Những vấn đề chung

- Nước Mỹ năm 2001-Một số vấn đề

- Khủng bố và chống khủng bố

Phần II, Những vấn đề kinh tế

- Kinh tế nước Mỹ trước và sau ngày 11.9

- Tình hình kinh tế Mỹ

- Thương mại và đầu tư của Mỹ

Phần III, Những vấn đề chính trị-xã hội

- Tình hình chính trị Mỹ

- Một số vấn đề xã hội Mỹ

Phần IV, Chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế

- Chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của chính quyền G. Bush

- Quan hệ với các nước lớn

- Quan hệ Việt-Mỹ