Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS – thành viên của ASEAN

12/09/2018
Cuốn sách nghiên cứu mối quan hệ hợp tác nhất là lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam, với các nước GMS là thành viên của ASEAN (Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan - CLMT).
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Số trang: 205

Trải qua 50 năm ra đời và phát triển, Hiệp hội ASEAN đang dần chứng tỏ vai trò và vị thế quan trọng của mình. Điều này càng được minh chứng rõ hơn khi các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan - CLVM) lần lượt trở thành thành viên của Hiệp hội và cùng với Thái Lan – đây là những quốc gia ASEAN trong GMS. Dù vẫn thuộc nhóm nước ASEAN mới có khoảng cách phát triển khá chênh lệch so với các nước ASEAN 6. Các quốc gia CLVM đang có nhiều thay đổi tiến bộ và cùng với các nước khác tích cực tham gia vào xây dựng Cộng đồng ASEAN (AC) đã được tuyên bố thành lập vào cuối năm 2015. Sự gia tăng hợp tác kinh tế nội khối ASEAN ngày càng chứng tỏ nhu cầu thiết yếu và sự bổ sung các lợi thế cho nhau vì sự phát triển chung của khu vực. Trong đó hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng các quan hệ lẫn nhau mà còn thu hút được sự hỗ trợ của các nước lớn, các tổ chức quốc tế khả năng của các quốc gia nói chung.

 

Trong giai đoạn mới 2015- 2025, quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN nói chung chịu nhiều tác động của các nhân tốt nội bộ, quốc tế và khu vực. Khu ASEAN trở thành cộng đồng điều đó có nghĩa khối này đã bước vào một giai đoạn phát triển mới đòi hỏi có sự thay đổi trong cách thức hợp tác.

 

Vì vậy “ điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS là thành viên của ASEAN trong bối cảnh mới” là chủ đề hết sức cần thiết, ý nghĩa thời sự và thực tiễn cao. Điều này không chỉ giúp hiểu rõ hơn những nhân tố mới, thực trạng hợp tác, những vấn đề đặt ra mà còn gợi ý cho Việt Nam trong xây dựng, điều chỉnh chiến lược hợp tác hiệu quả với CLMT trong bối cảnh mới hiện nay và trong thời gian tới.

 

Cuốn sách bao gồm 3 chương chính sau:

 

Chương 1: Bối cảnh quốc tế mới tác động đến điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS – thành viên của ASEAN.

 

Chương II: Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan (CLMT) và những vấn đề đặt ra

 

Chương III: Định hướng, giải phát điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS – là thành viên của ASEAN trong giai đoạn 2015-2025

Thư viên Viện Nghiên cứu Châu Mỹ