Cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt – Trung

14/11/2018
Cuốn sách nêu lên quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra theo chiều sâu gắn với những cam kết từ phạm vi rộng tiến dần đến các cơ chế hợp tác tiểu vùng, khu vực và hợp tác biên giới đất liền. Những điều kiện phát triển mới đòi hỏi cơ chế hợp tác mới theo hướng tận dụng các lợi thế sẵn có vừa khai hác với lợi thế mới xuất hiện. Các lợi thế mới xuất hiện gắn với các khu vực và vai trò đang tăng lên đáng kể của Trung Quốc trong khu vực và toàn thế giới.
Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Số trang: 223

Điều kiện mới xuất hiện liên quan đến cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt – Trung bao gồm các loại hoạt động hợp tác được các quốc gia đẩy mạnh triển khai trong Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng; hợp tác Vịnh bắc Bộ mở rộng; việc hình thành con đường tơ lụa, việc khai thác ảnh hưởng của các hành lang, vành đai kinh tế, cơ chế một trục hai cánh, việc thành lập Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng châu Á đều do Trung Quốc đóng vai trò chủ yếu, do vậy cần có sự nhìn nhận mới về cơ chế mới hình thành này đều có tác động ở những khía cạnh nhất định đến cơ chế, chính sách của cả Việt Nam và Trung Quốc trong hợp tác phát triển biên giới đất liền Việt – Trung.

 

Cuốn sách đi sâu phân tích những đặc điểm cơ bản của tuyến biên giới đất liền Việt – Trung trên cơ sở nguyên cứu bảy tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và hai tỉnh biên giới đất liền phía Trung Quốc.

 

Tập trung đánh giá thực trạng cơ chế hợp tác biên giới Việt – Trung thời gian qua từ các khía cạnh. Cơ chế hợp tác phát triển kinh tế, cơ chế hợp tác về phát triển hạ tầng; cơ chế hợp tác về bảo đảm quốc phòng, an ninh. Những vấn đề được đưa ra và kỳ vọng đạt tới trong cuốn sách là cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt – Trung trong bối cảnh mới. Từ sự phân tích những nhân tố mới nảy sinh và có thể này sinh trong tương lai của tình hình quốc tế, khu vực, tình hình Trung Quốc, Việt Nam, cuốn sách đi sâu phân tích vấn đề xây dựng cơ chế hợp tác biên giới Việt – Trung trong cơ chế vận hành của Ngân hàng phát triển hạ tầng châu Á; cơ chế hợp tác biên giới Việt – Trung trong sáng kiến “một vàng đai, một con đường” do Trung Quốc khởi xướng, cơ chế hợp tác về quản lý biên giới, thông quan, trong bối cảnh mới.


Đánh giá việc xây dựng cơ chế hợp tác giữa các tỉnh biên giới  trong bối cảnh mới là mục tiêu quan trọng mang tính chất chiến lược, đó cũng là mục tiêu hướng tới thúc đẩy quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc” đã được hai Đảng, hai Nhà nước xác định. Đây là sự nghiệp chung của nhà nước, là trách nhiệm, nghĩa vụ, là tình cảm cách mạng của mỗi người.

 

Cuốn sách gồm 3 chương:

 

Chương I: Những đặc điểm cơ bản của tuyến biên giới đất liền Việt – Trung

 

Chương II: Đánh giá cơ chế hợp tác biên giới Việt – Trung  thời gian qua

 

Chương III: Cơ chế hợp tác biên giới Việt – Trung trong bối cảnh mới

Thư viên Viện Nghiên cứu Châu Mỹ