Số tháng 9/2016 (222)

17/10/2016
• Triển vọng quan hệ Mỹ - Ấn • Chính sách Trung Đông - Bắc Phi • Buôn bán nô lệ da đen của Thực dân Anh • Phật giáo kiểu Mỹ • Đảng phái chính trị Mỹ và Thuyết lựa chọn duy lý • Các vấn đề chính trị đối nội Mỹ • Phát triển kinh tế bền vững • Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2016 n

Quan hệ Quốc tế:

· LÊ THỊ THU: Triển vọng quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ.

· NGUYỄN NHÂM: Chính sách Trung Đông - Bắc Phi của Mỹ: từ góc nhìn phân bổ ngân sách.

 

Văn hóa - Lịch sử:

· NGUYỄN VĂN VINH: Hoạt động buôn bán nô lệ da đen của thực dân Anh trong giai đoạn 1660-1807.

· ĐỖ THỊ DIỆU NGỌC: Phật giáo kiểu Mỹ - một lựa chọn về lối sống của người dân Mỹ trước thực tại chính trị xã hội.

 

Chính trị - Luật:

· TRẦN HUYỀN TRANG: Đảng phái chính trị Mỹ dưới góc nhìn thuyết lựa chọn duy lý.

· LÊ LAN ANH: Một số vấn đề chính trị đối nội của nước Mỹ trước bầu cử Tổng thống 2016.

 

Kinh tế - Xã hội:

· NGUYỄN THỊ THÌN: Phát triển kinh tế bền vững và vai trò của Nhà nước trong phát triển bền vững.

 

Thông tin:

·  Những nội dung chính của Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2016.

Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay