Số tháng 05/2019 (254)

16/06/2019
• Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương • Quan hệ giữa Quốc hội Mỹ và các thiết chế khác • Đạo luật Nông trại • Mô hình doanh nghiệp xã hội ở Mỹ • Hội nhập kinh tế nội khối MERCOSUR • Chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương dưới thời Obama

Quan hệ Quốc tế:

  • NGUYỄN TRỊNH QUỲNH MAI - TRẦN ĐẶNG TÚ NHI: Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Nội hàm và phương pháp tiếp cận của Mỹ.
  • NGUYỄN THU PHƯƠNG: Nhìn lại chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thời kỳ Tổng thống Obama.

Chính trị - Luật:

  • NGUYỄN ANH HÙNG: Quan hệ tương tác quyền lực của Quốc hội Hoa Kỳ với các thiết chế trung ương khác.

Kinh tế - Xã hội:

  • TRẦN MINH NGUYỆT: Một số đánh giá về Đạo luật Nông trại của Hoa Kỳ đối với cá tra Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định SPS của WTO.
  • ĐÀO KIM ANH - PHÙNG THỊ YẾN: Nghiên cứu một số mô hình doanh nghiệp xã hội ở Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm rút ra.

Văn hóa - Lịch sử:

  • NGUYỄN VĂN ĐÁP: Hội nhập kinh tế nội khối MERCOSUR từ năm 1991 đến năm 2019.

 

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay