Số tháng 11/2019 (260)

16/12/2019
• Chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ sang Việt Nam • Kito giáo trong đời sống văn hóa Mỹ. • Ảnh hưởng của nhóm lợi ích đến chính sách nông nghiệp của Mỹ: Nghiên cứu trường hợp ngô - ethanol. • Kinh tế Chile sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. • Một số nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế Brazil trong giai đoạn 2010-2018. • Vai trò của chính phủ đối với phát triển khu công nghệ cao ở Hoa Kỳ. •Thực trạng phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng giày da Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Quan hệ Quốc tế:

  • NGUYỄN LAN HƯƠNG: Chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ sang Việt Nam.

Văn hóa - Lịch sử:

  • NGUYỄN THÚY QUỲNH - NGUYỄN KIM ANH: Kito giáo trong đời sống văn hóa Mỹ.

Chính trị - Luật:

  • VŨ THỊ THÚY NGA - NGUYỄN KIM ANH: Ảnh hưởng của nhóm lợi ích đến chính sách nông nghiệp của Mỹ: Nghiên cứu trường hợp ngô - ethanol.

Kinh tế - Xã hội:

  • LÊ THỊ THU TRANG: Kinh tế Chile sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
  • TRẦN MẠNH TÙNG - NGÔ LAN ANH: Một số nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế Brazil trong giai đoạn 2010-2018.
  • ĐINH THỊ THÙY LINH: Vai trò của chính phủ đối với phát triển khu công nghệ cao ở Hoa Kỳ.
  • NGUYỄN HẢI TRUNG: Thực trạng phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng giày da Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.