Số tháng 5/2016 (218)

15/06/2016
• Cán cân thương mại Việt - Mỹ • FDI Trung Quốc • Giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ - Canada • Triết học giáo dục Mỹ • Xuất khẩu dệt may Việt Nam • Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội • Triển vọng thương mại giữa Việt Nam và Mỹ Latinh 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII:

· PHAN HUY ĐƯỜNG - NGUYỄN TRỌNG LUẬT: Quan điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quan hệ Quốc tế:

· NGUYỄN NHƯ BÌNH: Ảnh hưởng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đến cán cân thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ.

· ĐỖ HUY THƯỞNG: Phản ứng của một số nước Mỹ Latinh và châu Phi đối với tác động tiêu cực từ FDI của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam.

Chính trị - Luật:

· LÊ THỊ THU: Tranh chấp và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại Canada - Mỹ.

Văn hóa - Lịch sử:

· LÊ VĂN TÙNG: Giáo dục đạo đức trong triết học giáo dục Mỹ.

Kinh tế - Xã hội:

· NGUYỄN THỊ THÌN: Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Vấn đề cung ứng nguyên phụ liệu khi gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương.

· VŨ THỊ TUYẾT MAI: Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Kinh nghiệm tiếp cận kế hoạch chiến lược từ Mỹ.

· NGUYỄN NGỌC LAN: Triển vọng thương mại giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latinh là thành viên TPP.