Mẫu báo cáo thành tích cá nhân (03/11/2016)

Phát hành ngày 03/11/2016

Mẫu báo cáo thành tích tập thể (03/11/2016)

Phát hành ngày 03/11/2016

Mẫu đơn xin nghỉ phép (03/11/2016)

Phát hành ngày 03/11/2016

Mẫu Đăng ký thi đua khen thưởng 2015 (05/03/2015)

Mẫu Đăng ký thi đua khen thưởng 2015

Mẫu Tự đánh giá viên chức năm 2014 (05/12/2014)

Phục vụ công tác đánh giá công chức, viên chức.