Tìm kiếm

Brazil đầu thế kỷ XXI

20/08/2013

Nguyễn Thiết Sơn ;

Tử điển Bách Khoa ;

2012

1

Ấn phẩm gồm 3 chương: Chương I, Những vấn đề chung về chính trị, kinh tế và xã hội Brasil - Chương II, Những vấn đề chính trị Brasil - Chương III Những vấn đề kinh tế của Brasil

Chương I, Những vấn đề chung về chính trị, kinh tế và xã hội Brasil

I, Về chính trị

II, Về kinh tế

III, Những vấn đề xã hội

Chương II, Những vấn đề chính trị Brasil

I, Hệ thống chính trị Brasil

II, Các thiết chế chính thức của hệ thống chính trị

III, Các thiết chế phi chính thức

IV, Mối quan hệ giữa các thiết chế

Chương III Những vấn đề kinh tế của Brasil

I, Kinh tế Brasil thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỷ XXI

II, Những cải cách chủ yếu

III, Một số đánh giá cải cách ở Brasil

IV Phát triển kinh tế từ giữa những năm 2000 đến nay

V, Vấn đề xã hội – những thách thức lớn đối với phát triển kinh tế

Chương VI, Một số đánh giá và nhận xét

I, Một số đánh giá

II, Một số nhận xét

Kết luận

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn