Tìm kiếm

Chính sách của Hoa Kỳ đối với ASEAN trong và sau chiến tranh lạnh

20/08/2013

Lê Khương Thùy ;

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ;

2003

1

Ấn phẩm gồm 3 chương: Chương I, Mỹ-Đông Nam Á: Những tiền đề lịch sử Chương II, Chính sách của Mỹ đối với ASEAN thời kỳ chiến tranh lạnh (1967-1991) Chương III, Chính sách của Mỹ đối với ASEAN thời kỳ sau chiến tranh lạnh (1991-1995)

Chương I, Mỹ-Đông Nam Á: Những tiền đề lịch sử

I, Bối cảnh quôc tế và sự hình thành chiến lược toàn cầu mới của Mỹ

1, Bối cảnh quốc tế

2, Sự hình thành chiến lược toàn cầu mới của Mỹ

3, Sự điều chỉnh chiến lược ngăn chặn qua các giai đoạn

II, Đông Nam Á trong chiến lược toàn cầu của Mỹ

1, Địa chiến lược-kinh tế-chính trị của Đông Nam Á

2, Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á và âm mưu của Mỹ và các nước thực dân châu Âu

3, Quá trình xâm nhập và dính líu của Mỹ vào Đông Nam Á

III, Sự ra đời của tổ chức ASEAN

1, Hoàn cảnh ra đoeì của ASEAN

2, Mục tiêu của ASEAN

3, Thái độ của Mỹ đối với sự ra đời của ASEAN

Chương II, Chính sách của Mỹ đối với ASEAN thời kỳ chiến tranh lạnh (1967-1991)

I, Mỹ-ASEAN giai đoạn 1967-1975

1, Tình hình quốc tế và khu vực

2, Chính sách châu Á mới của Mỹ đối với Đông Nam Á và ASEAN

3,Thái độ của ASEAN đối với Mỹ

4, Các biện pháp thực hiện chính sách của Mỹ trong các lĩnh vực quân sự-chính trị, kinh tế

II, Mỹ-ASEAN giai đoạn 1967-1991

1, Tình hình quốc tế, khu vực và chính sách của một số nước lớn giai đoạn 1967-1991

2, Mỹ -ASEAN từ 1967-1978

3, MỸ-ASEAN giai đoạn 1979-1991

Chương III, Chính sách của Mỹ đối với ASEAN thời kỳ sau chiến tranh lạnh (1991-1995)

I, Tình hình thế giới và khu vực sau chiến tranh lạnh

1, Bối cảnh quốc tế và khu vực

2, Những điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ

3, Một số đặc trưng của quan hệ giữa các nước lớn thời kỳ sau chiến tranh lạnh

4, Quan hệ giữa Mỹ và các nước lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

II, Những điều chỉnh có tính chiến lược của Mỹ và của ASEAN

1, Một cách nhìn mới của Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương

2, Chính sách của Mỹ đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và ASEAN

3, Những định hướng mới tỏng chính sách của ASEAN thời kỳ sau chiến tranh lạnh

III, Các biện pháp thực hiện chính sách của Mỹ trong lĩnh vực chính trị-quân sự-kinh tế

Kết luận

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn