Tìm kiếm

Chủ nghĩa tư bản ngày nay: Nhứng nét mới từ thực tiễn Mỹ-Tây Âu-Nhật

20/08/2013

Đỗ Lộc Diệp ;

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ;

2002

1

Ấn phẩm gồm 10 chương: Chương I, Xu hướng tích lũy tư bản trong điều kiện của nền văn minh hậu công nghiệp Chương II, Tư bản trí tuệ (Vốn trí tuệ) trong nền kinh tế hiện đại: Một số khía cạnh lý luận và thực tiến Chương III, Những biến hóa hình thái của sở hữu trong nền kinh tế Mỹ hiện nay Chương IV, Xu hướng tiến triển của khoa học quản lý Hoa Kỳ trước thềm thế kur XXI Chương V, Mô hình quản lý điều hành công ty trong các nền kinh tế hiện đại Mỹ, Đức, Nhật Chương VI, Nhà nước và kinh doanh nhỏ và vừa ở Mỹ Chương VII, Toàn cầu hóa kinh tế và ý nghĩa của nó Chương VIII, Đầu tư chứng khoán nước ngoài vào Hoa Kỳ Chương IX, Những phương hướng chủ yếu trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ vào thế kỷ XXI Chương X, Xu hướng quyết định chính sách cho thế kỷ XXI

Chương I, Xu hướng tích lũy tư bản trong điều kiện của nền văn minh hậu công nghiệp

I, Liệu có phải đang tiến đến một xã hội đồng thuận?

II, Nét mới của quá trình tích lũy

III, Tưu bản trú tuệ (vốn trí tuệ) và các hình thái biểu hiện của nó

IV, Nét mới trong sắp xếp các lực lượng xã hội

Chương II, Tư bản trí tuệ (Vốn trí tuệ) trong nền kinh tế hiện đại: Một số khía cạnh lý luận và thực tiến

I, Vận dụng mô hình phân tích cổ điển vào điều kiện hiện nay

II, NHững yếu tố cốt lõi của tư bản trí tuệ

III, Những loại hình cơ bản của tư bản trí tuệ

IV, Đặc điểm quan hệ sở hữu trong sản xuất trí tuệ

V, Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế toàn cầu

Chương III, Những biến hóa hình thái của sở hữu trong nền kinh tế Mỹ hiện nay

I, Kết cấu và hình thái cụ thể của sở hữu

II, Làm chủ sở hữu tư nhân nhìn từ góc độ lý thuyết

III, Những nét mới của tư nhân hóa

IV, Mở rộng sở hữu của người lao động

V, Sở hữu nhà nước và vai trò của nó trong nền kinh tế

Chương IV, Xu hướng tiến triển của khoa học quản lý Hoa Kỳ trước thềm thế kur XXI

I, Sử ra đời của khoa học quản lý F. Taylor và ảnh hưởng của nó

II, Vì sao phải đổi mới hệ quan niệm quản lý?

III, Những phương hướng đổi mới mô hình tổ chức-điều hành quản lý

Chương V, Mô hình quản lý điều hành công ty trong các nền kinh tế hiện đại Mỹ, Đức, Nhật

I, Mô hình Mỹ

II, Mô hình Đức

III, Mô hình Nhật

IV, Những xu hướng tiệm cận

Chương VI, Nhà nước và kinh doanh nhỏ và vừa ở Mỹ

I, Sức sống của kinh doanh nhỏ và vừa

II, Những xu hướng nhà nước hõ trợ kinh doanh nhỏ và vừa

III, Những đặc điểm

IV, Những biểu hiện thực tế

V, Ý nghĩa của toàn cầu hóa

Chương VII, Toàn cầu hóa kinh tế và ý nghĩa của nó

I, Thực chất, lịch sử

II, Những nhân tố quy định, những chủ thể

III, Những đặc điểm

IV, Những biểu hiện thực tế

V, Ý nghĩa của toàn cầu hóa

Chương VIII, Đầu tư chứng khoán nước ngoài vào Hoa Kỳ

I, Mở rộng chưa từng thấy

II< Những cơ chế chủ yếu

III, Xu hướng vận động

Chương IX, Những phương hướng chủ yếu trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ vào thế kỷ XXI

I, Thương mại quốc tế và nền kinh tế Mỹ

II, Tự do hóa thương mại quốc tế trên cơ sở đa phương

III, Tự do hoá thương mại trên cơ sở song phương

IV, Tự do hóa các quan hệ kinh tế khu vực

V, Tương tác của các xu hướng và hậu quả

Chương X, Xu hướng quyết định chính sách cho thế kỷ XXI

I, Thành tựu, rủi ro và cơ hội

II, Thể chế quốc gia, quốc tế và nhu cầu thích ứng

III, Kỹ thuật và thể chế

IV, Chuẩn mực đạo đức và văn hóa

V, Đinh hướng chính sách và văn hóa

VI, Những biến đổi ở cấp độ quốc tế, toàn cầu

VII, Triển vọng

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn