“Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam”

13/08/2013

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Xuân Trung

Năm thực hiện: 2009-2010

 

Tóm tắt:

 

Thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, các nước ABCV nổi bật: (i) Về mặt chính trị: xu hướng cánh tả nắm quyền, mà ngọn cờ đầu là chính quyền của tổng thống H.Chavez ở Venezuela. Sự đồng loạt dành thắng lợi của các chính quyền cánh tả ở 4 nước này đã góp phần cho khu vực Mỹ Latinh trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cả thế giới trong thập kỷ qua; vấn đề tiếp theo là cải cách phát triển và thúc đẩy dân chủ; bất ổn định chính trị đầu thập kỷ ở một số nước và; hội nhập về mặt chính trị trong khu vực đều có tác động sâu sắc đến tình hình xã hội các nước ABCV. (ii) Về kinh tế: đó là vấn đề tăng trưởng và cải cách cơ cấu; đối phó với tác động của khủng hoảng kinh tế 2008; vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng. Sự biến động của các nước ABCV đầu thập kỷ càng khẳng định có sự liên hệ chặt chẽ giữa chính trị và kinh tế. Chính sự thay đổi về chính trị đã giúp các nước ABCV chuyển đổi thể chế, điều chỉnh chính sách giúp cho nền kinh tế có tính bền vững cao hơn.

 

-----

 

Project: “Some Political and Economic issues of Argentina, Brazil, Chile and Venezuela (ABCV) during the period of 2011-2012, and Recommendation of development and cooperation on Vietnam”

 

Manager of Project: Nguyen Xuan Trung

Year: 2009-2010

 

Summary:

 

During the first decade of the twenty-first century, there were some highlight issues of the group of countries ABCV: (i) In terms of politic: there was a trend of left wing in power, which was started by the presidential administration of H.Chavez in Venezuela. The series of victory for the left-wing governments in all four countries have contributed to the focus of attention from other countries on Latin America during the last decade. Moreover, the issues of reforming, developing and promoting democracy, the political instability in the early 2000s in some countries and political integration in the region had a profound impact on the social situation of the group of countries ABCV. (ii) In terms of economic: It was about the matters of economic growth, structural reforms, responding to the impact of the 2008 economic crisis, and the problem of poverty and inequality. The changes in ABCV in the early of the decade affirmed the tight connection between political and economic issues. In these countries, the political changes helped transforming their institutions and adjusting policies to make their economies more sustainable.

 Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn