“Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động đến Việt Nam”

07/09/2013

Những động thái điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ và Trung Quốc thời gian gần đây đang gây tác động lớn đến các nước khu vực trong đó có Việt Nam, vào lúc quan hệ của Việt Nam với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn đang phát triển. Hoa Kỳ và Trung Quốc đều là hai đối tác quan trọng nhất của Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Khương Thùy

Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ

Thời gian thực hiện: 2011 -2012

 

Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước lớn có ảnh hưởng chi phối đến tình hình an ninh, kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

 

Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, Trung Quốc đã thay Hoa Kỳ trở thành động lực phát triển của khu vực với sự trỗi dậy mạnh mẽ và ảnh hưởng ngày càng tăng lên, trong khi đó kinh tế Mỹ vẫn đang chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, điều này đã tác động mạnh đến sức mạnh, vị thế và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Vì vậy, để duy trì vị thế và ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực, trên thực tế, Chính quyền B. Obama đã thực thi chiến lược “trở lại châu Á” một cách mới, “Xoay trục” và “Tái cân bằng”. Vấn đề đặt ra là trong bối cảnh quốc tế mới đó, sự điều chỉnh chiến lược mới của Hoa Kỳ sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với Trung Quốc? Và mục tiêu và nội dung chiến lược đối với Trung Quốc sẽ thay đổi như thế nào và tại sao? Các biện pháp thực thi chiến lược đối với Trung Quốc ra sao? theo phương cách gì? Trung Quốc sẽ có phản ứng và điều chỉnh chiến lược đối với Hoa Kỳ như thế nào? Chúng sẽ có tác động gì đến nền an ninh của khu vực Đông Nam Á nói riêng, cũng như khu vực châu Á - TBD nói chung? Đây là những vấn đề đang được các nhà nghiên cứu quốc tế trong và ngoài khu vực quan tâm theo dõi chặt chẽ.

 

Những động thái điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ và Trung Quốc thời gian gần đây đang gây tác động lớn đến các nước khu vực trong đó có Việt Nam, vào lúc quan hệ của Việt Nam với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn đang phát triển. Hoa Kỳ và Trung Quốc đều là hai đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Chính vì vậy, việc nghiên cứu Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ giúp cho Việt Nam có định hướng chính sách thích hợp để thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc theo hướng phù hợp với lợi ích của mình là hết sức cần thiết.

 

Đề tài được trình bày ở 3 chương sau:

 

Chương 1: Những nhân tố chủ yếu tác động đến sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu và chiến lược đối với Trung Quốc của Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu;

 

Chương 2: Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu;

 

Chương 3: Nhận xét, đánh giá tác động điều chỉnh chiến lược chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc và dự báo triển vọng và kết luận.

 

-----

 

Name of Project: The U.S. strategic adjustment toward China after the global financial crisis and its impact on Vietnam

 

Agency in charge: Vietnamese Academy of Social Sciences

Agency: Institute of American Studies

Director of research project: Dr. Thuy Le Khuong

Class project: Ministry-level

Implementation period: 2011 - 2012 

 

United States and China are the two largest countries that have dominant influence on the security, economic, political situation of the world and the Asia - Pacific region, including Vietnam.

 

After the global financial crisis, China has replaced the U.S. to become the engine of growth of the region with its strong rise and growing influence, while the U.S. economy remains under heavy impact of the crisis, this has a strong impact on power, position and influence of the U.S. in the region. So, to maintain the position and influence of the United States in the region, in fact, B. Obama Administration has implemented the strategy called "return to Asia" in a new way, "Pivot to Asia" and "Rebalancing". The problem is in the new international context, how shall the new adjustment of the U.S. strategy impact on China? And how and why do the U.S.’s objectives and strategy contents toward China change? What are measures of strategic implement toward China like? in what way? How will China react agaist the U.S.’s strategic adjustments? How will they have impact on the security of Southeast Asia in particular, as well as the Asia - Pacific region in general? These are issues that are very closely monitored by international researchers in and outside the region.

 

The recent strategic adjustment activities of the U.S. and China are causing a major impact on the regional countries including Vietnam, while Vietnam's relations with the United States and China continue developing. United States and China are the two most important partners of Vietnam. Therefore, the study of the adjustment of the U.S. strategy toward China after the global financial crisis will help Vietnam have appropriate policies orientations to promote Vietnam's relations with the United States and China in the direction consistent with its interests.

 

The project is presented in the following three chapters :

 

Chapter 1: Main factors affecting the U.S.’s strategic adjustments toward China after the global financial crisis;

 

Chapter 2: U.S. strategic adjustments toward China after the global financial crisis and Chinese strategy toward the U.S.

 

Chapter 3: Assessments on the U.S. strategic adjustments toward China and its impacts on the region and Vietnam, and forecast of prospects of the U.S.-China relationship in the future and conclusions.

 Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn