“Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với các nước Mỹ Latinh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động tới Việt Nam”

19/08/2013

Đề tài phân tích một số nét cơ bản trong sự điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Ngọc Mạnh

Hoàn thành: năm 2012

 

Tóm tắt

 

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trên quy mô toàn cầu đã để lại những hậu quả nặng nền về kinh tế, và có những tác động mạnh mẽ tới các vấn đề chính trị thế giới. Trong bối cảnh đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ là xây dựng lại chiến lược toàn cầu để phù hợp với bối cảnh mới và mang lại lại lợi ích lớn nhất cho Hoa Kỳ. Khu vực Mỹ Latinh, với vị trí địa lý đặc biệt của mình, từ lâu đã là mục tiêu quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. 

 

Trên thực tế, quan hệ Hoa Kỳ - Mỹ Latinh đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và cho đến nay vẫn còn khá nhiều vấn đề phức tạp. Chính vì vậy, việc điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ đối với các nước Mỹ Latinh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu luôn rất phức tạp và đòi hỏi phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau. Nghiên cứu sự điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ đối với các nước Mỹ Latinh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ góp phần đánh giá đúng đắn về bản chất cũng như xu hướng của mối quan hệ này.

 

Với việc nhận diện chung như vậy, đề tài “Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với các nước Mỹ Latinh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động tới Việt Nam”, đã tiến hành: Nghiên cứu, đánh giá bối cảnh quốc tế, tình hình kinh tế, chính trị, của Hoa Kỳ và các nước Mỹ Latinh trong giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu; Phân tích một số nét cơ bản trong sự điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh; và Đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam trong việc hoạch định chính sách đối ngoại và mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ và các nước trong khu vực Mỹ Latinh trong bối cảnh hiện nay./.

 

-----

 

“The adjustment of the U.S. strategy for Latin American countries after the global financial crisis and the impact on Vietnam”

 

Manager of Project: Nguyen Ngoc Manh

Year: 2012

 

Summary

 

The project analyzed some basic features in the adjustment of U.S. policy towards Latin America after the global financial crisis.

 

The financial crisis and global economic recession has left serious economic consequences, and strong impact to political problems in the world. In this context, one of the top priorities of the United States is to build a global strategy to be consistent with the new context and bring the greatest benefit to the United States. Latin America region, with special geographical position, has always been important objectives in the global strategy of the United States.

 

In fact, the US - Latin America relations has gone through many different stages and so far there are still many complex issues. Therefore, the adjustment of U.S. policy towards Latin American countries after the global financial crisis are very complex and requires attention to many different factors. Research the adjustment of U.S. policy towards Latin American countries after the global financial crisis will contribute to correct evaluation of the nature and trend of this relationship.

 

Based on the such perceptions, The project "The adjustment of U.S. strategy for Latin American countries after the global financial crisis and the impact on Vietnam", was implemented: Research, evaluate international context, economic situation and politics of the United States and Latin American countries in the period after the global financial crisis; Analysis of some basic features of the adjustment of U.S. policy towards Latin America; And propose some recommendations for Viet Nam in formulating foreign policy and expanded relationships with the United States and other countries in Latin America in the current context./.

 Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn