“Sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu và khu vực của Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính và tác động tới Việt Nam”

20/08/2013

Đề tài phân tích nội hàm chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ và những điều chỉnh về chiến lược này trong những năm gần đây.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Cù Chí Lợi
Năm hoàn thành: 2012
 

Chiến lược toàn cầu (khu vực) của Hoa Kỳ được đề tài xác định là một kế hoạch dài hạn nhằm giải quyết các vấn đề chính trị, an ninh, và phát triển toàn cầu (khu vực) nhằm phục vụ lợi ích của quốc gia này. Đề tài tiếp cận vấn đề chiến lược toàn cầu (khu vực) của Hoa Kỳ trên ba trụ cột lớn: i) các vấn đề an ninh (khu vực) và toàn cầu; ii) các vấn đề hội nhập và phát triển (khu vực) toàn cầu; và iii) thúc đẩy và phổ biến các giá trị Mỹ tới các quốc gia trên toàn cầu. Đề tài trả lời các câu hỏi nghiên cứu chính sau: 1) Sau khủng hoảng tài chính (2008), Hoa Kỳ đã thực hiện việc điều chỉnh chiến lược toàn cầu của mình hay không và điều chỉnh như thế nào; 2) Hoa Kỳ đã thực hiện việc điều chỉnh chiến lược của mình với các khu vực (và các quốc gia chủ chốt) như thế nào; và 3) Việc điều chỉnh chiến lược toàn cầu và khu vực của Hoa Kỳ có những tác động như thế nào tới Việt Nam.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cuộc khủng hoảng tài chính 2008 cùng với sự cô lập, và suy giảm uy tín do những hậu quả của chủ nghĩa đơn phương và sự hình thành những thách thức chiến lược mới từ khu vực Đông Á đã buộc Hoa Kỳ phải điều chỉnh lại chiến lược toàn cầu của mình. Hoa Kỳ đã có cách tiếp cận mềm dẻo hơn đối với các vấn đề toàn cầu bằng việc phối hợp, lồng ghép các vấn đề an ninh vào các vấn đề kinh tế cũng như các vấn đề về dân chủ, nhân quyền theo một thể thống nhất theo hướng thực dụng hơn, ít xung đột hơn. Nhằm đối phó với các thách thức trước mắt cũng như lâu dài, Hoa Kỳ đã thực hiện chiến lược “xoay trục” hay “tái cân bằng” hướng các nguồn lực và sức mạnh của mình sang khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, gia tăng sự hiện diện quân sự và đẩy mạnh các mối liên kết với các quốc gia thuộc khu vực này. Nhìn chung, xu thế điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ gần đây góp phần duy trì ổn định và phát triển của khu vực trong đó có Việt Nam./.

 

-----

 

The adjustments of global and regional strategy of the United States after the financial crisis and the impacts on Vietnam

 

By: Dr. Cu Chi Loi

 

The project analyses the contents of  the global and regional strategies of the United States and its adjustments in recent years. For the project, the US global (or regional) Strategy is defined as a long-term plan to deal with the political, security, and development issues of all over the glove (or region).  The project’s analysis approaches the US global (or regional) strategy from three major pillars: i) security issues ii) the issue of integration and development, and iii) promoting and disseminating American values ​​to countries around the globe. Research questions include: 1) Has US made the adjustment of its global strategy after the financial crisis (2008), and how?; 2) What US regional strategy adjustments look like?;  and 3) Have the US’s adjustments of the global and regional strategies had major impact on Vietnam.

 

The research results show that the 2008 financial crisis together with the isolation, and loss of reputation due to the consequences of unilateralism and the formation of new strategic challenges from East Asia have forced United States adjust its global strategy. U.S. has more flexible approach to global issues by coordinating, integrating security issues into the economic issues as well as issues of democracy and human rights in a whole and overall strategy based on a more pragmatic and less conflict manner. In order to deal with the challenges, the U.S. has pursued a strategy so called “pivot” or "rebalance" to devote more resources and powers towards the Asia - Pacific region by increasing its military presence and strengthening the relations with the countries of this region. Overall, the adjustment strategy of the United States recently contributed to maintaining stability and development in the region, including Vietnam./.

 Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn