“Điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Việt Nam sau khủng hoảng tài chính 2008”

06/09/2013

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong thời gian qua đã có những tác động sâu sắc tới Hoa Kỳ. Để duy trì tầm ảnh hưởng và lợi ích lâu dài của mình với tư cách là một siêu cường, Hoa Kỳ không thể không tiến hành những bước điều chỉnh chiến lược trên bình diện toàn cầu, khu vực (mang tính đa phương) và với từng quốc gia (mang tính song phương) trong đó có Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tuấn Minh

Năm hoàn thành: 2012

 

Tóm tắt

 

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong thời gian qua đã có những tác động sâu sắc tới Hoa Kỳ . Nó làm suy giảm mạnh mẽ sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ, một trong những nhân tố vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh tổng thể của Hoa Kỳ. Trong khi đó, sự vươn lên của “phần còn lại”, đặc biệt là Trung Quốc, đang được ghi nhận là một trong những xu thế nổi bật của thế kỷ XXI, cũng có nghĩa rằng, sức mạnh của các đối thủ của Hoa Kỳ đang lớn lên.  Hai nhân tố bên trong và bên ngoài này hợp lại với nhau đã và sẽ dần làm xói mòn vị thế “nhất siêu” của Hoa Kỳ. Chính vì vậy, để duy trì tầm ảnh hưởng và lợi ích lâu dài của mình với tư cách là một siêu cường, Hoa Kỳ không thể không tiến hành những bước điều chỉnh chiến lược trên bình diện toàn cầu, khu vực (mang tính đa phương) và với từng quốc gia (mang tính song phương) trong đó có Việt Nam.

 

Để nắm bắt được những động thái điều chỉnh chiến lược Hoa Kỳ đối với Việt Nam, cần phải đặt nó trong chiến lược tổng thể của Hoa Kỳ đối với Châu Á trên bình diện khu vực lớn, cũng như chiến lược của Hoa Kỳ đối với ASEAN trên bình diện khu vực nhỏ, cũng như xem xét toàn diện mối quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.  Trên văn bản chính thức, chưa có văn bản nào của Hoa Kỳ nói về chiến lược của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.  Tuy nhiên, không có nghĩa rằng trong quan hệ với Việt Nam, Hoa Kỳ không có một định hướng chiến lược nào, đặc biệt trong bối cảnh khu vực châu Á ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự thịnh vượng của Hoa Kỳ  và Hoa Kỳ bắt đầu thực thi chiến lược tái cân bằng hay “xoay trục” về Châu Á.  Chiến lược của Hoa Kỳ đối với Việt Nam được thể hiện trong việc thực thi các chính sách mà các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ đề ra nhằm đạt được những lợi ích và mục tiêu chiến lược dài hạn trong quan hệ với Việt Nam. 

 

Đề tài này sẽ tập trung làm sáng tỏ chiến lược của Hoa Kỳ đối với Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, cụ thể (1) xem xét những nhân tố tác động tới điều chỉnh chiến lược; (2) nội dung của điều chỉnh chiến lược; và (3) tác động của điều chỉnh chiến lược này tới Việt Nam.

 

-----

 

THE U.S. STRATEGY'S ADJUSTMENTS TOWARD VIETNAM AFTER THE 2008 FINANCIAL CRISIS.

 

Abstract

 

The recent global financial crisis has made a profound impact on the United States. It has been weakening the U.S. economy, which is one of the crucial factors that make of the overall strength of the United States. Meanwhile, "the rise of the rest", especially of China as the prominent trend of the twenty-first century, also means that the strength of the U.S. opponents is growing. These two factors (within and outside)  have gradually eroded the "super" power status of the United States. Therefore, to maintain its influence and long-term interest as a superpower, the United States can not help adjusting its strategies (global, regional as well as individual state level).

 

To understand the U.S. strategy toward Vietnam, we need to consider it as a part of the U.S. strategy toward Asia Paciffic (as a whole region), and ASEAN (as a sub-region), and in a comprehensive bilateral relation between the U.S. and Vietnam. Officially, there have been no documents yet mentioning the U.S. Strategy toward Vietnam. However, it does not mean that the United States has had no strategy toward Vietnam, especially when Asia has been playing a critical role in the U.S. future prosperity and the U.S. has begun to implement its "pivot to Asia" strategy. The U.S. Strategy toward Vietnam is shown particularly in the policies (from diplomatic, political, economic, to defense and security policies) which are all designed to achieve the U.S. interests and strategic goals in the relations with Vietnam.

 

This research project will clarify the U.S. strategy toward Vietnam after the global financial crisis, particularly (1) the major factors that lead to the adjustments of the U.S. strategy toward Vietnam, (2) the strategy's adjustments, and (3) the impacts  of the adjustments toward Vietnam.

 Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn