Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

09/08/2013

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu tư vấn chính sách, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Hoa Kỳ và các nước thuộc Châu Mỹ nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước khác thuộc Châu Mỹ; thực hiện tư vấn khoa học; đào tạo và tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

 

Vị trí và chức năng

 

1. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu tư vấn chính sách, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Hoa Kỳ và các nước thuộc Châu Mỹ nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước khác thuộc Châu Mỹ; thực hiện tư vấn khoa học; đào tạo và tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

2. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Institute of Americas Studies, viết tắt: VIAS.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Trình chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Nghiên cứu cơ bản, toàn diện về Hoa Kỳ và các quốc gia khác thuộc Châu Mỹ;

3. Nghiên cứu quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ và các quốc gia Châu Mỹ khác;

4. Kết hợp nghiên cứu cơ bản với đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu châu Mỹ; thực hiện đào tạo và đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật; tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và của các bộ, ngành, các địa phương;

5. Tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định các chương trình, dự án về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;

6. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện;

7. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành;

8. Phổ biến các kết quả nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm khoa học; trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; xây dựng và quản lý hệ thống thông tin tư liệu, thư viện của Viện;

9. Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo chế độ quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn