Hội đồng khoa học

04/07/2022

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QĐ: 76: QĐ - CM      Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập hội đồng khoa học

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Căn cứ Quyết định 976/QĐ-KHXH ngày 17/6/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ;

Căn cứ Quyết định 526/QĐ-KHXH ngày 07/5/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học, hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn 414/HD-KHXH ngày 06/4/2022 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động khoa học;

Căn cứ Công văn 873/KHXH-TCCB ngày 07/6/2022 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thống nhất về việc thành lập Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm những ông/ bà có tên sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh/ đơn vị công tác

Chuyên môn

Ghi chú

1

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung

Viện trương, NCVCC, Viện NC Châu Mỹ

Kinh tế

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Nguyễn Lan Hương

Trưởng phòng, NCVC, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

KTQT& QHQT

Thư ký Hội đồng

3

PGS.TS. Cù Chí Lợi

Tổng biên tập, NCVC, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Kinh tế chính trị

Ủy viên

4

GS.TS. Hồ Duy Quý

NCVC, Viện Thông tin Khoa học xã hội

Triết học

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng

Viện trưởng, NCVC Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Kinh tế

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Xuân Cường

NCVC, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Trung Quốc

CT- QHQT

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Cao Đức

Phó viện trương, NCVC, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Kinh tế

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Ngọc Mạnh

Thư ký tòa soạn, NCVC, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Kinh tế

Ủy viên

9

TS. Lê Thị Vân Nga

Trưởng phòng, NCVC, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

KTQT

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Khánh Vân

Trưởng phòng, NCVC, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Lịch sử

Ủy viên

11

TS. Lê Thị Thu Hằng

Trưởng phòng, NCVC, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Lịch sử

Ủy viên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.

Thành viên hội đồng khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng khoa học xây dựng kế hoạch nghiên cứu, chương trình khoa học; đóng góp ý kiến về việc tuyển chọn, phê duyệt và đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học của Viện hàng năm.

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông/ bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                  VIỆN TRƯỞNG

Như điều 3;

Ban TC-CB (để báo cáo)

Lưu: Hồ sơ, VT                                                                             Nguyễn Xuân TrungCác tin khác:

Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn