Nâng cao vai trò giám sát của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

02/06/2022

Công tác kiểm tra, giám sát là yếu tố quan trọng góp phần ngăn ngừa sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ cán bộ đảng viên của Đảng, sinh thời được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”. Đây là nhân tố bảo đảm cho sự thống nhất của Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo điều kiện để biến sức mạnh chính trị, tư tưởng và tổ chức thành sức mạnh vật chất của Đảng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhận định: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu”. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình sẽ góp phần thiết thực cho cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, các nghị quyết được tổ chức thực hiện tốt, qua đó khắc phục được tình trạng mất đoàn kết, tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều tổ chức đảng, góp phần giáo dục, bảo vệ đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ đã kịp thời xây dựng quy chế làm việc của Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng bộ đúng quy định của Điều lệ Đảng và tổ chức thực hiện tốt những quy định đã đề ra trong quy chế để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Trên cơ sở chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra Đảng bộ.

Là chi bộ trực thuộc, chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Mỹ đã nghiêm túc thực hiện qui chế, chú trọng giám sát đảng viên trong chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ, phấn đấu quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng bộ Viện Hàn lâm. Trong các nhiệm kỳ qua, do thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, chi bộ đã góp phần quan trọng ngăn ngừa những hạn chế, thiếu sót của đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên ngay từ cơ sở nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kiên quyết, đồng thuận trong việc xóa tên đảng viên dự bị không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật của Đảng, đồng thời động viên được những đảng viên tích cực có ý thức đấu tranh với những biểu hiện sai trái…

Kết quả triển khai nhiệm vụ giám sát của chi bộ trong những nhiệm kỳ qua cho thấy, qua giám sát đã giúp chi bộ đánh giá đúng hơn tình hình hoạt động của cán bộ, đảng viên; phát huy ưu điểm, cách làm hay, kịp thời chấn chỉnh, những lệch lạc trong nhận thức và hành động của đảng viên; giúp đối tượng được giám sát tự đánh giá được kết quả hoạt động của mình cũng như ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, phấn đấu vươn lên; ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Về cơ bản cán bộ, đảng viên và quần chúng trong chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tư tưởng, lập trường cán bộ, đảng viên và quần chúng chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc cơ quan; những quy định của địa phương nơi cư trú. Nội bộ Chi bộ đoàn kết, cùng nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để phát huy vai trò giám sát của chi bộ đối với đảng viên, công tác giám sát của chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 cần tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ nói chung, phát huy tác dụng tích cực của công tác giám sát đối với đảng viên. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, xuôi chiều, ngại va chạm, nhất là đối với đảng viên có chức, có quyền hoặc có nhiều năm cống hiến.

Thứ hai, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ, tăng cường hoạt động giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên, kết hợp cả giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp để có thông tin đầy đủ về đối tượng được giám sát. Chi bộ phải phân công rõ nhiệm vụ cho đảng viên thì công tác giám sát mới phát huy triệt để tác dụng tích cực để nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thứ ba, vận động Đảng viên viết bản cam kết việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách cán bộ đảng viên theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm được nêu ra trong Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII . 

Thứ tư, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Đề cao việc tự kiểm tra, giám sát của các chi bộ và đảng viên để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng.


Nguyễn Khánh Vân - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Viện NC Châu Mỹ


Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn